empowerment of local farming communities

marketing & promotions for agriculture-based businesses

Thông tin liên lạc & Marketing dịch vụ

Thông tin liên lạc & Marketing dịch vụ

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU Tham gia vào chương trình phát triển cộng đồng địa phương và các dự án nông dân chúng tôi có thể thiết lập các liên kết trực tiếp giữa productors và thị trường, nếu không có trung gian, xây dựng một thương hiệu cho mỗi người. Các nghiên cứu tiếp thịRead more about Thông tin liên lạc & Marketing dịch vụ[…]